register / top 100


register / top 100

noty / taby / akordy
schémy / teória

škola hry / spevníky
koncerty - festivaly

nápady na zlepšenie
Hudobné novinky
Najpredávanejšie CD
Najpredávanejšie DVD
Podľa žánru:
ROCK - POP - METAL - JAZZ
- KLASIKA - COUNTRY

spevníky / škola hryOchrana osobnch dajov - Supermusic.sk:
Ochrana osobnch dajov - Supermusic.sk:

Prehlsenie Prevdzkovatea

Internetov portl SuperMusic.sk prevdzkuje Pavol Bacigl, Piaristick 2, 94910 Nitra, IO 41119126. Ako prevdzkovate prehlasuje e daje zskan od zkaznkov nie s poskytovan tretm osobm.

Nakladanie s Vaimi dajmi

na naom portli zbierame iba nasledujce daje s uvedenm vhradnm elom:

Adresa pri sai - firma, meno, ulica, ps, mesto, emailov kontakt

Saiaci vypisuj svoju adresu pri zapojen sa do sa na SuperMusic.sk. Dan adresu v prpade vhercov vypisujeme na adresn ttok Slovenskej poty a do podacieho hrka. Na in ely nie s tieto daje vyuvan.

Emailov adresa a SuperMusic.sk

Vaa emailov adresa sa zaznamenva v naom zabezpeenom systme ako prihlasovac login Vho konta. S ou sa u ns prihlasujete, heslo ku kontu obdrte v prvom mailku od ns. S tmto heslo a emailom sa prihlasujete iba na naich strnkach. V prpade zujmu Vm n systm umouje zasiela emailov novinky - nov piesne poda typu - akordy, taby, noty, texty, preklady. Ak o tto slubu mte zujem prosm zvote si j vo vaom konte. V kadom e-maili njdete monos odhlsenia sa z noviniek, v prpade nedoruitenosti (zl mail, pln mailov schrnka) si vyhradzujeme zruenie mailingu automaticky.

Vetky daje s po odoslan uloen v zabezpeenom formte v naej databze a prstup k nm maj iba nai zamestnanci ktor s nleite pouen o zaobchdzan s nimi a viazan mlanlivosou.

Databzu Vaich dajov chrnime pred ich pokodenm, znienm, stratou a zneuitm. Registrovanm nm potvrdzujete poskytnutie dajov v slade so zkonom . 428/2002 Z.z. o ochrane osobnch dajov v znen neskorch predpisov. Nvtevnk m prvo svoj shlas odvola a to psomnou formou na adresu sdla predvajceho a alej prva poda 20 zkona . 428/2002 Z.z., v znen neskorch predpisov t.j. predovetkm prvo na informcie o stave spracvania svojich osobnch dajov, prvo na odpis osobnch dajov, ktor s predmetom spracvania, prvo na opravu nesprvnych alebo neaktulnych osobnch dajov v priebehu spracvania, prvo na likvidciu osobnch dajov, ak bol splnen el ich spracvania, prvo na zklade bezplatnej psomnej iadosti namieta voi vyuvaniu svojich osobnch dajov na marketingov ely.

tatistika - webov portl SuperMusic.sk
Prevdzkovate poskytuje shrnn tatistick informcie o nvtevnosti servera formou auditu TOPLIST avak na zklade nich nie je mon nijakm spsobom identifikova jednotlivch zkaznkov. Takisto poskytujeme daje o pote zkaznkov a obrate, tie daje s vak iba shrnn pre komern ely a prezentciu obchodnej innosti.

Nakupovanie v eshope
V prpade zujmu o nkup titulov na podstrnkach shop.supermusic.sk, ste presmerovan do inho oddelenho systmu SuperShop.sk. Pravidl zberu dajov v tomto internetovom obchode si podrobne mte pretudova tu: SuperShop.sk - ochrana osobnch dajov